Skip to content
Kontakt

Sprawa gospodarcza w sądzie: postępowanie dowodowe

Wiesz już z tego wpisu, czym jest sprawa gospodarcza (jakie konkretnie sprawy uznawane są za sprawy gospodarcze)

W tym wpisie opowiem Ci o tym, czym takie postępowanie się charakteryzuje.

W szczególności postaram się przybliżyć to, jak wygląda postępowanie dowodowe w takich sprawach.

To istotne, gdyż są tu pewne odstępstwa od reguły- od tego jak takie postępowania dowodowe przebiegają np. w sprawach rodzinnych.

Przede wszystkim w takich sprawach należy na możliwie wczesnym etapie sprawy  zawnioskować dowody, które sąd powinien przeprowadzić.

Tak – to Ty jesteś stroną i to Ty musisz podjąć aktywność dowodową.

Nie licz na to, iż to sąd będzie szukać takich dowodów i je dopuszczać.

To Twoje zadanie. I pamiętaj – nie tylko musisz te dowody zawnioskować, ale jeszcze musisz to zrobić na możliwie wczesnym etapie postępowania czyli w pozwie lub odpowiedzi na pozew – jeśli to Ty jesteś pozwany.

W sprawach gospodarczych obowiązuje przepis, na podstawie którego dowody muszą być wnioskowane nie kiedykolwiek – a właśnie na początku postępowania.

To dokładnie ten przepis – art. 458 (5) k.p.c.

Powód jest obowiązany powołać wszystkie twierdzenia i dowody w pozwie, a pozwany – w odpowiedzi na pozew.

Przepis ten jest nieco bardziej rozbudowany, zawiera kolejne paragrafy i na pewno poświęcę temu zagadnieniu jeszcze sporo wpisów.

 

Czy wszystko może być dowodem w sprawie gospodarczej?

Jak się pewnie już domyślasz, nie wszystko.

A już na pewno niektóre dowody są bardziej preferowane niż inne.

W sprawach rodzinnych dowód z zeznań świadków to jeden z najważniejszych dowodów.

A w sprawach gospodarczych?

Chyba nie będziesz zaskoczony, jeśli napiszę, iż w sprawach gospodarczych jest zupełnie inaczej:

Dowód z zeznań świadków sąd może dopuścić jedynie wtedy, gdy po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Czyli : w sprawach należących do katalogu spraw gospodarczych najważniejszy dowód to dokumenty.

Świadkowie zaś na końcu, wtedy gdy to będzie naprawdę konieczne dla rozpoznania sprawy.

I coś jeszcze :

Jako prezes spółki czy jako przedsiębiorca prowadzący swoją działalność zapewne często zawierasz umowy.

Czynności prawne to zapewne Twoja zwyczajna codzienność.

Czy w takiej sytuacji znasz ten przepis?

Czynność strony, w szczególności oświadczenie woli lub wiedzy, z którą prawo łączy nabycie, utratę lub zmianę uprawnienia strony w zakresie danego stosunku prawnego, może być wykazana tylko dokumentem, o którym mowa w art. 773 Kodeksu cywilnego, chyba że strona wykaże, że nie może przedstawić dokumentu z przyczyn od niej niezależnych.

Tak, zakładasz że wszystko pójdzie zgodnie z planem i w ogóle nie myślisz że kiedyś sprawa mogłaby trafić do sądu?

Rozumiem i mam nadzieję, że tak właśnie będzie.

Ale co gdyby jednak doszło do sporu i powstała konieczność złożenia pozwu w sądzie? Albo gdyby ktoś złożył pozew przeciwko Tobie?

Zastanów i pomyśl o tym na etapie zawierania umowy czy dokonywania innej czynności. I najlepiej nie poprzestawaj na samym zastanowieniu, tylko zadbaj o to, aby czynność prawna miała swoje oparcie w dokumencie (nie same ustalenia ustne to może być za mało, nawet jeśli masz zaufanie do kontrahenta).

Umowa dowodowa

To coś nowego w procedurze cywilnej.

I coś, czego nie przewidują przepisy dotyczące procedowania w postępowaniach o innym charakterze.

Zgodnie z treścią przepisu:

Strony mogą się umówić o wyłączenie określonych dowodów w postępowaniu w sprawie z określonego stosunku prawnego powstałego na podstawie umowy. 

 

Umowa taka powinna być zawarta na piśmie – tak właśnie stanowi przepis:

Umowę dowodową zawiera się na piśmie pod rygorem nieważności albo ustnie przed sądem. W przypadku wątpliwości uważa się, że umowa późniejsza utrzymuje w mocy te postanowienia umowy wcześniejszej, które da się z nią pogodzić.

Umowa dowodowa zawarta pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważna.

Zarzut nieważności lub bezskuteczności umowy dowodowej można podnieść najpóźniej na posiedzeniu, na którym powołano się na tę umowę, a jeśli uczyniono to w piśmie procesowym – najpóźniej w następnym piśmie procesowym albo na najbliższym posiedzeniu.

Objęcie umową dowodową dowodu przeprowadzonego przed sądem przed jej zawarciem nie pozbawia go mocy dowodowej.

A co jeśli pomimo zawarcia takiej umowy określony w niej dowód zostanie jednak zawnioskowany przez drugą stronę?

Sąd nie dopuści z urzędu dowodu wyłączonego umową dowodową.

Sąd ma tu jednak pewne uprawnienia.

Tak, sprawa nie jest aż tak prosta i jednoznaczna:

Fakty, które miałyby zostać wykazane dowodami wyłączonymi przez umowę dowodową, sąd może ustalić na podstawie twierdzeń stron, biorąc pod rozwagę całokształt okoliczności sprawy. Jeżeli ustalenia wymaga rozmiar należnego świadczenia, przepis art. 322 stosuje się odpowiednio.

To najważniejsze kwestie dotyczące postępowania dowodowego w sprawach gospodarczych.

Odrębności w tym postępowaniu (innych niż kwestie dowodowe) jest jeszcze całkiem sporo. Dlatego zaglądaj na blog – będzie całkiem sporo artykułów dotyczących tematu.

Reasumując:

zgodnie z założeniami sprawy gospodarcze miały być rozpatrywane szybko.

Stad też mi.in. zdecydowany nacisk na dowody z dokumentów (a ograniczenie dowodu z zeznań świadków)

Ty jako strona postępowania powinieneś zadbać o to, aby złożyć dokumenty w sądzie na możliwie wczesnym etapie trwania sprawy.

A jeszcze wcześniej powinieneś zadbać o to, aby mieć pisemne potwierdzenie wszystkich dokonywanych czynności prawnych.

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

 katarzyna.skowronska@adwokatura.pl
+48 601 160 246

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:
katarzyna.skowronska@adwokatura.pl
+48 601 160 246

mockup okładki

Przepisy często się zmieniają – jeśli chcesz być na bieżąco…

formularz zapisu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *